DAVRANIŞ ve ÇALIŞMA İLKELERİ

Saint-Gobain Grubu’nda her bir çalışan, ilgili davranış ve çalışma ilkelerinin uygulanmasından bireysel olarak sorumludur. Her bir yönetim kademesi (şirket, faaliyet grubu, delegasyon ya da sektör), davranış ve çalışma ilkelerinin uygulanmasını sağlamak adına kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirir.

Davranış ve Çalışma İlkelerimiz

Saint-Gobain'de Daranış ve Çalışma İlkeleri

 
Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de çalışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir.

Günümüzde Saint-Gobain Grubu, davranış ve çalışma ilkelerinin paylaşılmasını yaygınlaştırmak ve dünya üzerinde mevcut tüm Grup şirketlerinde uygulanmasını pekiştirmek amacıyla ilkeleri yazılı hale getirmeyi gerekli görmektedir. İlkelerin yazılı ve sistematik şekilde gruplandırılmasının amacı, farklı ülkelerde, farklı alanlarda faaliyet gösteren Grup içerinde yer alan tüm şirketler adına geçerli olan davranış ve çalışma ilkelerine bağlılığının kamuya duyurulmasıdır.

İlkeler, detaylardan çok, temel nitelikteki konulara yönelmektedir. İlkeler, faaliyet alanının yürütüldüğü, Grup kuruluşunun yer aldığı coğrafyanın yerel koşullarını ve kültürel sorumluluklarını içerebilir, ancak; temelde, kati nitelikleri uhdesinde barındıran ilkelerden uzaklaşılması düşünülemez. Davranış ve çalışma ilkelerine bağlılık, Saint-Gobain Grubu’na ait olmanın bir koşuludur.

DAVRANIŞ İLKELERİ

Saint-Gobain Grubu’nu temsil eden yöneticilerin ve çalışanların paylaştığı temel değerler şunlardır: Mesleki Sorumluluk, Bireylere Saygı, Doğruluk, Dürüstlük, Dayanışma. İlgili değerler hepimiz için geçerli olan davranış ilkeleridir.

Mesleki Sorumluluk

Mesleki Sorumluluk

Mesleki Sorumluluk, bireylerin bilgi ve becerilerinin mümkün olduğunca iyi kullanılması, geliştirilmesi ve dahi mevcut niteliklerin güncel gelişmeler ile uyumluluğunun sağlanması adına eğitimler verilmesini gerektirir. Verilen görevleri üstlenmek ve iş çalışma yaşamı adına için gerekli bilgi birikimini edinmek için kişisel sorumluluk ve isteklilik gereklidir. Üstlenilen sorumluluk her bireyin özellikle çevreye, çalışan sağlığına ve güvenliğine duyarlı yaklaşımı gerektirerek, ifa edilir..

Kişilere Saygı

Kişilere Saygı

Kişilere saygı, her bir bireyin mesleki ve kişisel gelişimi için mutlak bir koşuldur. Bu ilke Grubun dünya üzerinde mevcut tüm şirketlerinde uygulanmaktadır. Bu ilke çoğulculuğun, farklı kültürlerin, ve farklı etnik kökenlerin birlikteliğini savunan ve tüm insanların eşit kabul edilmesinin gerekliliğine inanışın ifadesidir. Dinlemeye, bilgi vermeye, açıklama yapmaya ve iletişim süreçlerine hazır olmak, bu ilkenin ifadesidir.

Doğruluk

Doğruluk

Doğruluk, tüm profesyonel faaliyetlerde, hiçbir durumda taviz vermeden gerçekliğe bağlı olma durumunu gerektirir. Grup içerisinde veya grup paydaşları ile yürütülen işlemlerde, yerel uygulamalar farklılık gösterse de, grubun bir bireye emanet edilen haklarından söz konusu bireyin kişisel çıkarları lehine feragat edilmesi kabul edilemez bir tutumdur. Belli kategorilerdeki grup personeli için, üstlendikleri sorumlulukların gerektirmesi halinde ayrıntılı davranış kuralları benimsenebilir.

Dürüstlük

Dürüstlük

Dürüstlük, çalışanların ve yöneticilerin, meslektaşları, iş arkadaşları ve grup dışından paydaşları ile olan ilişkilerinde hakkaniyet usulünce hareket edilmesini ve adil olunmasını gerektirir. Özellikle, çalışanın kendi çıkarının, şirketinin ya da bütün olarak grubun çıkarı ile çelişmesi halinde, kişisel çıkarların gözetilmesi kabul edilemez bir davranıştır. Çalışanların, şirketlerin ve grubun bütününe ait yönetmeliklerine ve şirket içi kurallarına dürüstlük düsturu ile bağlı olmaları gerekmektedir.

Dayanışma

Dayanışma

Dayanışma, çalışma ortamında benmerkezci düşünme tarzının önüne geçen, bireysel sorumluluk anlayışına dayanır. Şirketlerin ve grubun hedeflerine ulaşmaları adına takım çalışmasını özendirir ve kişilerin potansiyelinin açığa çıkmasını sağlar. Dayanışma İlkesi, ilgili şirketin ya da bütün olarak Grubun çıkarlarından çok, kişilerin kişisel tatminleri ile yönlendirilen, yönetsel ya da operasyonel yöntemlerin reddedilmesi anlamına gelir.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Saint-Gobain Grubu, yönetim ekiplerinin ve çalışanların bağlı oldukları coğrafi bölgede mevcut ülkede, gerçekleştirdikleri faaliyetlerdeki mesleki sorumluluklarının yerine getirilmesi ile ilgili olarak çalışma ilkeleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma ilkeleri, grubun uzun vadeli stratejisine uygun olarak sorumlu ve sürdürülebilir gelişmeye ulaşılmasına katkı sağlamaktadır.

(1) Haziran 2000’de kabul edilen Çokuluslu şirketler için OECD ilkelerinin kapsanması amaçlanmaktadır.

Kanunlara Saygı

Kanunlara Saygı

Grup şirketleri tüm çalışmalarında, faaliyet gösterilen ülkelerde geçerli olan yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmek zorundadır. Özellikle aşağıda belirtilen konulara dikkat edilmelidir: Tüm grup şirketleri, rekabet kanunlarının ihlali niteliğinde hareket edilmesini yasaklamalıdır. Yerel yasalar izin verse dahi, herhangi bir partinin veya siyasi faaliyetin, herhangi bir şekilde finanse edilmesinden kaçınmak zorundadır. Ayrıca, hem iç hem de dış ticaret işlemlerinde aktif ya da pasif, her türlü yolsuzluğu reddetmek zorundadır. Bunlara ek olarak, grup şirketleri yasa, tüzük ya da yönetmeliklerde yer alan boşluklardan ya da yetersizliklerden, Saint-Gobain Grubu’nun aşağıda belirlenen normlarına aykırı hareket edilmesine neden olacak şekilde yararlanamaz.

(2) 17 Aralık 1997 tarihli Uluslararası Ticari Muamelelerde Yabancı Kamu Görevlilerinin Rüşvet Suçlarıyla Mücadele Hakkında OECD Sözleşmesi kapsamında.

Çevreye Saygı

Çevreye Saygı

Grup şirketleri, çevrenin korunmasını aktif olarak desteklemelidir. Faaliyet alanının nerede olduğuna bakılmaksızın, tüm çalışma sahaları, anlaşılır çevre hedeflerinin belirlenmesine ve performansın düzenli olarak değerlendirilip, hedeflerle karşılaştırılarak ölçülmesine imkân yaratacak şekilde yönetilmelidir. Şirketler kendi çalışma sahalarında, ilgili temel çevre standardını, yerel yasaların gerektirdiği seviyenin üzerinde olsa dahi, grup içerisinde benzer çalışma sahalarında uygulanan etkin performans standartları seviyelerine çıkarmayı amaç edinirler

İşci Sağlığı ve Güvenliği

İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Grup şirketleri, iş yerlerinde sağlık ve iş güvenliği risklerine karşı mümkün olan azami korumayı sağlamak için gerekli tüm önlemleri almak zorundadır. Grup şirketleri, riskleri azaltmak adına politikalar geliştirmek ve ilgili politikaların gerektiği gibi uygulandığını kontrol etmek; elde edilen sonuçları ilgili standartlarla karşılaştırmak zorundadırlar.

İlgili politikalar hem şirket çalışanları hem de gruba bağlı çalışma sahalarında faaliyet gösteren taşeronların çalışanları için de uygulanır. Şirketler, kendi çalışma sahalarında, uygulanan sağlık ve güvenlik performansı standartlarını, yerel yasaların gerektirdiği seviyenin üzerinde olsa dahi, grup içerisinde benzer çalışma sahalarında uygulanan etkin performans standartları seviyelerine çıkarmayı amaç edinirler.

Çalışanların Haklarına Saygı

Çalışanların Haklarına Saygı

Dürüstlük, bireylerin yöneticileri, meslektaşları, çalışma arkadaşları ve grup dışı paydaşları ile mevcut ilişkilerinde dürüst, hakkaniyetli ve adil olunmasını gerektirir. Özellikle çalışanın kendi çıkarının, şirketinin ya da bütün olarak grubun çıkarı ile çelişmesi halinde, kişisel çıkarların gözetilmesi kabul edilemez bir davranıştır. Çalışanların, şirketlerin ve grubun bütününe ait yönetmeliklerine ve şirket içi kurallarına dürüstlük düsturu ile bağlı olmaları gerekmektedir.

Saint-Gobain Grubu’nda her bir çalışan, ilgili davranış ve çalışma ilkelerinin uygulanmasından bireysel olarak sorumludur. Her bir yönetim kademesi (şirket, faaliyet grubu, delegasyon ya da sektör), davranış ve çalışma ilkelerinin uygulanmasını sağlamak adına kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirir.

Sektörler ve Delegasyonlar ilkelerin uygulanması ile ilgili olarak genel yönetime düzenli olarak rapor sunmak ile yükümlüdürler. Grup genel yönetimi ilgili ilkelerin, tüm grupta yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla bilinçlendirme ve farkındalığı kazandırma yönünde eğitim programları düzemektedirler. İlgili ilkelere uyulduğunun kontrol edilmesi adına uygun yöntemlere karar verilerek, ilkelerin tatbiki sağlanır.